20 lipca 2020

Jeszcze raz kolory tkanin i płócien Zweigart

Tak właściwie, to szukając kolorów Murano Carre, trafiłam na fajne zdjęcia z porównaniem płócien i tkanin Zweigart i żeby gdzieś nie zginęły wrzucam je tutaj.

 Zestawienia kolorystyczne:


16 lipca 2020

Mini konkurs haftu „Kartka okolicznościowa” DMC

Regulamin mini konkursu haftu „kartka okolicznościowa” 2020
Celem Konkursu organizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowe „S.K.” przedstawiciela firmy DMC w Polsce pod patronatem organizatora „Warsztatów Twórczo Zakręconych” jest pobudzenie inwencji twórczej oraz promocja technik rękodzielniczych jako wspaniałego hobby.
Prace nadesłane na konkurs zostaną zaprezentowane podczas „Warsztatów Twórczo Zakręconych” 8-11.10.2020 w Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Gwarek” w Ustroniu.

I. Uczestnicy
 • Konkurs przeznaczony jest dla amatorów i mogą w nim brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i najbliżsi członkowie ich rodzin oraz najbliżsi członkowie rodzin Organizatora oraz Patrona.
II. Temat konkursu:
Kartka Okolicznościowa” z takich okazji jak: imieniny, urodziny, ślub, Komunia Święta, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci, Dzień Dziadka itp.

III.      Regulamin 
 • Dowolna technika haftu (krzyżyk, płaski, mereżka, kreatywny…).
 • Kartka musi być w bazie do kartek lub passepartout do kartek i nie może przekraczać wymiaru 11 x 15 cm.
 • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace.
 • We wzorze muszą zostać użyte nici firmy DMC.
 • Dodatkowo należy dołączyć do zgłoszenia 3 kody kreskowe z nici DMC użytych w pracy.
IV. Prace
 • Każda zgłoszona praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną trwale do niej przymocowaną (na odwrocie pracy) zawierającą: imię i nazwisko, adres zamieszkania autora, nr telefonu kontaktowego, adres mailowy.
 • Prace powinny być przygotowane specjalnie na przedmiotowy konkurs. Nie powinny być wcześniej nigdzie prezentowane i publikowane.
 • Prace konkursowe powinny być pracą samodzielną.
 • Prace zostaną odesłane pocztą w ciągu tygodnia od zakończenia wystawy.
V. Nagrody:
 • Nagrodą główną za zdobycie I miejsca w konkursie są materiały hafciarskie o wartości 200 zł, nagrodą za zajęcie II miejsca są materiały hafciarskie o wartości 150 zł, nagrodą za zajęcie III miejsca są materiały hafciarskie o wartości 100 zł,
 • Jury przyzna również 10 wyróżnień,
 • Nagrody będzie można odebrać podczas „Warsztatów Twórczo Zakręconych” ” 8-11.10.2020 w Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Gwarek” w Ustroniu.
 •  Nieodebrane nagrody zostaną wysłane pocztą wraz z pracą.
VI. Formularz rejestracyjny
 • Każdy zgłaszający powinien szczegółowo wypełnić i podpisać kartę uczestnictwa.
 • Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
 • jest autorem pracy konkursowej
 • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do pracy oraz nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;
 • wyraża zgodę na publikację zdjęć swojej pracy wraz z podaniem imienia i nazwiska jej autora w materiałach promocyjnych Organizatora i Patrona oraz w mediach i internecie w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu
VII. Terminy
Prace i karty uczestnictwa należy nadsyłać lub składać do 11 września 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres P.H. „S.K.”, ul. Przemysłowa 3, 83-000 Pruszcz Gdański.  

VIII. Opłaty
Każdy zgłaszający powinien wpłacić 20 zł na konto: 
51 1750 1325 0000 0000 1185 1398 
z dopiskiem „Konkurs haftu” na adres Przedsiębiorstwo Handlowe SK. ul. Przemysłowa 3, 83-000 Pruszcz Gdański. Kwota ta będzie przeznaczona na opłaty pocztowe i cele organizacyjne. Kopię wpłaty prosimy dołączyć do karty uczestnictwa.

IX. Jury
 • Sprawdzenia zgodności zgłoszonych prac z postanowieniami regulaminu konkursu dokonają pracownicy Przedsiębiorstwa Handlowego „S.K.”.
 • Selekcji i wyboru prac do wystawy dokona jury powołane przez Organizatora. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania żadnej nagrody.
 • Ocenie Jury podlegać będzie zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość pracy, estetykę jej wykonania, stopień trudności.
 • Decyzja Jury jest ostateczna. Prace, które nie zostaną zakwalifikowane na wystawę zostaną odesłane.
 • Wszelkie wątpliwości odnośnie zasad konkursu czy interpretacji regulaminu rozstrzyga Organizator
X. Ogłoszenie wyników.
Wyniki zostaną ogłoszone podczas „Warsztatów Twórczo Zakręconych” 8-11.10.2020 w Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Gwarek” w Ustroniu.
XI. Inne postanowienia
 • W szczególnych sytuacjach organizator zastrzega możliwość dokonania zmiany w regulaminie, o ile nie wpłynie to negatywnie na warunki uczestnictwa w konkursie osób, które już do konkursu przystąpiły.
 • Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 • Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji pracy w przypadku podejrzenia naruszenia regulaminu
 • Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.dmc-cw.com.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook na stronie Organizatora i Patrona.
 • Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator i będą one przetwarzane jedynie w celu prawidłowego przeprowadzania konkursu Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 • Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
XII. W przypadku, gdyby Warsztaty Twórczo Zakręcone nie mogły się odbyć, konkurs się odbędzie. Prace zostaną opublikowane na stronie www.dmc-cw.com.pl i profilu www.facebook.pl/dmcpolska wraz z wynikami a wszystkie nagrody zostaną przesłane pocztą wraz z pracami.

Kontakt do organizatora:
Przedsiębiorstwo Handlowe „S.K.”
Tel. 58 682 36 63
mail: dmc@dmc-cw.com.pl
Karta zgłoszeniowa -> karta zgloszeniowa konkurs kartka okolicznosciowa
Regulamin pdf -> Regulamin-konkursu-kartka-okolicznościowa-2020

2 lipca 2020

Wyzwania – przegląd blogów (1)


Trochę jest blogów z wyzwaniami robótkowymi, przeważnie na dany miesiąc, ale nie wszędzie da się wziąć udział z haftami. Jest to jakaś mobilizacja do tworzenia, a i fajne nagrody są do zdobycia. W każdym bądź razie ja lubię obserwować kilka takich blogów a czasem nawet startuję w zabawie.

Takie wakacyjne tematy królują w lipcu:

Hafciarski blog - głównie haft krzyżykowy.
Temat: "Morskie klimaty" 01.07-31.08.2020 r.


Regulamin: Praca może brać udział w max. 2 innych wyzwaniach (czyli razem w 3).

 2. Szuflada:
Różne techniki, ale z haftami można spokojnie w większości startować.
Temat:"Plaża" 01-31.07.2020 r.
Jeszcze trwa:
Temat: "Tkaniny, dzianiny" do 19 lipca
Regulamin: zgłoszona praca może brać udział w dowolnej ilości innych wyzwaniach.

Technika dowolna w wyzwaniach, więc z haftami da się startować.
Temat: "Muszelki" 01.07-16.08.2020 r.
Jeszcze trwa:
Temat: "Wianek" do 16.07.2020 r.
Regulamin: zgłoszona praca może brać udział w dowolnej ilości innych wyzwaniach.

Także królują różne techniki, częściowo ukierunkowane, ale można próbować z haftami jeśli nie ma zastrzeżenia co do techniki.
Temat: "Podróże" 01-31.07.2020 r.
Regulamin: zgłoszona praca może być łączona z innymi wyzwaniami.

Raczej dowolna technika.
Temat: "Różane tchnienie" do 08.07.2020 r.

Za parę dni będzie pewnie nowe wyzwanie.

edit:
Tyle słońca do 08.09.2020 r.Regulamin: nie ma ograniczeń w zakresie zgłaszania do innych wyzwań.

Blog typowo wyzwaniowy i trwa ich zawsze kilka, choć z haftami trudno się wstrzelić. Dlatego jeszcze nie udało mi się wziąć udziału w żadnym. Jednak fajnie popatrzeć jakie ciekawe prace powstają w innych technikach. Mam też nadzieję, że w końcu trafię w taki temat, gdzie można będzie wykorzystać haft.
Regulamin: zgłoszona praca może brać udział w dowolnej ilości innych wyzwaniach.

Tak przyglądam się, przyglądam i w końcu mam nadzieję, że jakiś temat mnie zmobilizuje na tyle, że uda mi się wrócić do haftów. Może tym razem, bo mam pomysł, zobaczymy czy na chęciach tylko się skończy.
Tyle znam ja, jak macie jeszcze jakieś namiary na blogi wyzwaniowe, gdzie można startować z haftami, to zostawcie ślad w komentarzu 😊
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

recent posts